Vážený pane primátore, vážení radní hlavního města Prahy!

Vážený pane starosto, vážení radní městské části Praha 4!

My, níže podepsaní obyvatelé Spořilova, jsme po léta vystaveni negativním dopadům ze sílícího tlaku automobilové dopravy v našem bezprostředním okolí. Naše čtvrť je těsně a úplně uzavřena do trojúhelníku dálnic. Proč však ještě musíme snášet další dopravní tepnu středem Spořilova - prakticky dálniční přivaděč vedený po ulici Hlavní?

V souvislosti s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu ipravuje Technická správa komunikací plán opravy komunikace v ulici Hlavní. Projekt připravovaný TSK však z našeho pohledu téměř žádné pozitivní změny nepřináší - právě naopak - zachovává současný stav a konzervuje charakter ulice jako „dálničního“ přivaděče. Přitom se jedná o obytnou ulici, která byla postavena pouze pro místní provoz, jako okrasná alejová třída. Okolní doprava sem byla svedena nekompetentními rozhodnutími za minulého režimu. Naše domy ovšem na takovou zátěž nebyly stavěny. Důsledkem toho je jejich soustavné poškozování. Silná intenzita tranzitní dopravy, ale i nemožnost zde zaparkovat, snižuje komfort našeho bydlení, a také cenu nemovitostí. Protestujeme proti stále narůstajícímu hluku a již neúnosnému zatížení smogem a prachem vůbec!

Co přináší plánovaná rekonstrukce? Jaký bude stav Hlavní ulice po jejím dokončení?

S výše uvedeným navrhovaným řešením opravy Hlavní ulice n e s o u h l a s í m e !

Dále požadujeme dobudovat dopravní infrastrukturu v našem okolí tak, aby bylo možné veškerou tranzitní dopravu ze středu Spořilova odklonit (nebo lépe ke Spořilovu vůbec nepřivést) a vhodnými dopravními opatřeními - zakázanými průjezdy, retardéry, šikanami, přednostmi zprava, omezením rychlosti, otevřením nových nájezdů atd. - co nejdříve zklidnit dopravu na celém Spořilově. Abychom ji jen nepřevedli do jiné lokality, požadujeme zpracovat dopravní studii.

Rekonstrukci ulice Hlavní chápeme jako příležitost a výzvu k hledání moderních a nápaditých řešení, která povedou k oživení ulice a utlumení dopravy. Nabízí se mnoho variant, jak vhodně využít nadbytečně širokou vozovku a mnohdy zbytečně široké chodníky k uspokojení potřeb nás, občanů. (Dlážděné zálivy, cyklostezka, zeleň).

Žádáme proto o zpracování nové studie na skutečnou rekonstrukci c e l é ulice Hlavní na starém Spořilově. Požadujeme, aby veřejnosti bylo umožněno zapojit se do procesu plánování a příprav celého záměru a jeho dílčích projektů.

Využijme plánované rekonstrukce ul. Hlavní ke komplexnímu řešení nevyhovující dopravní situace na celém Spořilově ! Investujme veřejné prostředky racionálně a efektivně.

Petici sestavil v prosinci 2006 petiční výbor ve složení:

Bohdana Hejlková, Severní V /17, Praha 4, Spořilov,141 00

Stanislav Hrdlička, Hlavní 91, Praha 4, Spořilov, 141 00

Tomáš Ledvina, Severovýchodní V/1523, Praha 4, Spořilov, 141 00

Jana Ledvinová, Severovýchodní V/1523, Praha 4, Spořilov, 141 00

Marek Liška, Roztylské sady 1597/69, Praha 4 Spořilov, 14100

Petiční výbor zastupuje:

Ing. Jana Ledvinová, Severovýchodní V 1523, 141 00 Praha 4, tel. 272 767 631, 731 460 975

Email: hlavni@sporilov.info

V Praze dne 7. února 2007:

______________________________________

Přílohy:

Rozdělovník:

Magistrát hl.m. Prahy:

Městská část Praha 4:

Technická správa komunikací

Petice občanů

za zklidnění dopravy na celém Spořilově

a za zachování ulice Hlavní jako obytné třídy

Podle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním